ಚಿಂತಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ 7 ಕಾರಣಗಳು. | 7 Reasons Why We Shouldn’t Worry | Kannada Sermon | By Pr. Paul joy

ಚಿಂತಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ 7 ಕಾರಣಗಳು. | 7 Reasons Why We Shouldn’t Worry | Kannada Sermon | By Pr. Paul joy

#KannadaShortSermon #PastorPauljoy #KANNADASERMON

ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೆನಸಿ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಈ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಯೂಲವಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಬಿತ್ತಿರಿ. ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲೂ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ.

If God inspires you… Support this ministry.

Bank Name: Canara Bank
Branch : Kaggadasapura Bangalore
AC Name : PAUL JOY
A/C No : 8667101921834
IFSC Code : CNRB0008667

Google Pay No – 9071093850
Phone Pay No -9071093850

NAME : PAULJOY
Bank : ICICI Bank
Ac/Number :- 414001500217
IFSC Code :- ICIC0004140
Branch :- ICICI CV RAMAN NAGAR,

God Bless you All…

✅Subscribe to receive weekly messages of hope, encouragement, and inspiration from Pastor Pauljoy ! http://bit.ly/2ATqxWD

Follow me on: Share, Support, Subscribe
******************************************
WhatsApp: https://bit.ly/2v6GhYk
Facebook : https://www.facebook.com/Revpauljoy/
YouTube : http://bit.ly/2ATqxWD
subscribe : http://bit.ly/2ATqxWD
twitter: https://twitter.com/MPauljoy
instagram: https://www.instagram.com/pauljoym/
Email us at : pr.pauljoy@gmail.com
Website: www.pauljoy.in/
********************************
Click here to join our WhatsApp service: https://bit.ly/2v6GhYk

For inspirational sermons on whatsapp, contact 09071093850

For more inspirational messages click here to subscribe : http://bit.ly/2ATqxWD

For inspirational video sermons, like our page. : https://www.facebook.com/Revpauljoy/

Click here to visit official website : http://www.pauljoy.in/

Video ಚಿಂತಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ 7 ಕಾರಣಗಳು. | 7 Reasons Why We Shouldn’t Worry | Kannada Sermon | By Pr. Paul joyShare for free by Pr. Paul Joy and https://xanhen.com/.